powiększ powiększ powiększ
zmień kolor zmień kolor zmień kolor
  logo  
                     Strona główna               O OKE               SIOEO               OBIEG               Umowy               SMOK               Kontakt               Linki  
 
  Witaj na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
  poniedziałek, 10-12-2018 godz. 17:42  

Dostosowanie warunków i formy egzaminu eksternistycznego do rodzaju niepełnosprawności

Od sesji jesiennej 2012 r. osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dostosowanie warunków i formy egzaminu do rodzaju niepełnosprawności.

O dostosowanie warunków i formy egzaminu eksternistycznego mogą ubiegać się osoby:

  • niewidome,
  • słabowidzące,
  • niesłyszące,
  • słabosłyszące,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.


Zgodnie z §8.1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. Nr 0, poz. 188) osoby z ww. dysfunkcjami przystępują do egzaminów eksternistycznych w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, na podstawie zaświadczenia potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji wydanego przez lekarza, które składają wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminów składa zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji.

Na podstawie zaświadczenia potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji wydanego przez lekarza oraz szczegółowej informacji dyrektora komisji okręgowej, dyrektor komisji okręgowej lub upoważniona przez niego osoba wskazują sposób lub sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu eksternistycznego do potrzeb i możliwości przystępującej do egzaminu eksternistycznego osoby niewidomej, słabowidzącej, niesłyszącej, słabosłyszącej, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Wykaz osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji jest zgodny z katalogiem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach i ośrodkach (Dz. U. Nr 288, poz. 1489). W wykazie tym nie uwzględniono osób z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ponieważ osoby te, ze względu na specyfikę kształcenia, nie przystępują do żadnych egzaminów w ramach polskiego systemu oświatowego, w tym także do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Nie wymieniono w nim także osób z niepełno sprawnościami sprzężonymi, ponieważ zgodnie z §38 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) mogą zostać zwolnione ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

Zdający, który jest chory, w czasie trwania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę po uzgodnieniu tego faktu z Przewodniczącym Zespołu Nadzorującego.

Dyrektor Komisji Centralnej opracuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i poda ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż do dnia
1 września
roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne.

JESIENNA SESJA EGZAMINACYJNA 2018 r.

Osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, które zostały dopuszczone do egzaminów eksternistycznych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia czyli przed 1 września 2012 r. i zamierzają przystąpić do tych egzaminów w warunkach i formie dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, mogą uzupełnić wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych/zgłoszenie na kolejną sesję o wniosek o dostosowanie warunków i formy egzaminu do rodzaju niepełnosprawności, który wraz z zaświadczeniem lekarskim przedkładają dyrektorowi komisji okręgowej nie później niż do dnia 20 września 2018 r.

Ostatnia Aktualizacja: poniedziałek, 09-04-2018 godz. 16:50  |Odsłon: 2,531 Wersja do Wydruku


 
  telefony do OKE,     fax.: (0) 12 68 32 100,     kontakt elektroniczny
OKE w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Powered by Geeklog 
Strona wygenerowana w 0,06 sekund