Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Zgłoszenia do egzaminu

Absolwenci, którzy nie zdali "starego" egzaminu
Uczniowie/słuchacze szkół
Absolwenci szkół
Absolwenci szkół zlikwidowanych
Uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Osoby dorosłe będące uczestnikami praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych
Osoby przystępujące do eksternistycznego egzaminu zawodowego
Schemat dotyczący miejsca składania dokumentów przez zdających
Szczegółowe terminy składania deklaracji - rok 2020

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji.

  • Wersja do Wydruku