Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Zgłoszenia do egzaminu

 • Absolwenci, którzy nie zdali "starego" egzaminu [więcej]

  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych, którzy do końca roku szkolnego 2016/2017 nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (etapu pisemnego lub praktycznego lub obu etapów „starego egzaminu”) albo nie przystąpili do tego egzaminu mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie1 (obu części „nowego egzaminu”).

  Pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu należy złożyć do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego absolwenta.

  Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły i komplet dokumentów przesłać do OKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.  1 § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z dnia 12 marca 2012 r. poz. 262)

 • Uczniowie/słuchacze szkół [więcej]

  Uczeń zasadniczej szkoły zawodowej i technikum oraz uczeń i słuchacz szkoły policealnej, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

 • Absolwenci szkół [więcej]

  Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, technikum lub szkoły policealnej, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi szkoły, którą ukończył, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

 • Absolwenci szkół zlikwidowanych [więcej]

  W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły albo likwidacji w szkole kształcenia w danym zawodzie, absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, technikum lub szkoły policealnej, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego absolwenta.

  Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły i komplet dokumentów przesłać do OKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

 • Uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych [więcej]

  Uczestnik kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który kończy się nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego składa pisemną deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

  Zaświadczenie o ukończeniu tego kursu osoba ta przedkłada podmiotowi prowadzącemu ten kurs niezwłocznie po jego ukończeniu.

 • Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych [więcej]

  Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego, bezpośrednio po jego zakończeniu, składa pisemną deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

  Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który nie złożył deklaracji podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz absolwent, który ponownie przystępuje do egzaminu zawodowego składają pisemną deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż na 4 miesiące przed ogłoszoną przez dyrektora OKE datą rozpoczęcia egzaminu.

  Do deklaracji absolwent KKZ dołącza zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

 • Osoby dorosłe będące uczestnikami praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych [więcej]

  Osoba dorosła, która jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych składa pisemną deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu zawodowego, na 2 miesiące przed zakończeniem programu przygotowania zawodowego.

  Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego osoba ta przekazuje okręgowej komisji egzaminacyjnej po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.

 • Osoby przystępujące do eksternistycznego egzaminu zawodowego [więcej]

  Osoba, która zamierza przystąpić do eksternistycznego egzaminu zawodowego składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej:

  • pisemną deklarację wraz z wnioskiem o dopuszczenie do tego egzaminu,
  • dokumenty potwierdzające co najmniej 2 lata kształcenia lub pracy w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej.

  Komplet dokumentów należy złożyć w terminie:

  • do dnia 31 stycznia – jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w tym samym roku, w którym składa wniosek,
  • do dnia 30 września – jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w roku następnym.


 • Schemat dotyczący miejsca składania dokumentów przez zdających [więcej]
 • Szczegółowe terminy składania deklaracji - rok 2019 [więcej]

  dotyczy uczniów, absolwentów szkół i absolwentów KKZ
  Nazwa sesji Początek sesji Złożenie deklaracji
  1. styczeń-luty 2019 9 stycznia 2019 do 9 września 2018
  2. czerwiec-lipiec 2019 17 czerwca 2019 do 18 lutego 2019
  maj-czerwiec 2019
     wyłącznie kwalifikacje
     Z.22, MS.20, Z.23, MS.21
     (technik pożarnictwa)
  Z.22 i MS.20 7 maja 2019 do 7 stycznia 2019
  Z.23 i MS.21 5 czerwca 2019 do 5 lutego 2019

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji.

 

 • Ostatnia Aktualizacja: środa, 05-09-2018 godz. 10:55  
 • Odsłon: 39,521 Wersja do Wydruku