Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Opłaty za egzamin zawodowy

Formuła 2012, 2017 i 2019

Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52 (Formuła 2012), Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 113 (Formuła 2017) i § 56 (Formuła 2019) oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 10 ust. 4c-4g i art. 44zzzu pkt. 2) dotyczy:

  • ucznia - młodocianego pracownika, przy czym opłatę wnosi pracodawca, u którego uczeń realizował praktyczną naukę zawodu,
  • osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych,
  • osoby zdającej egzamin eksternistyczny zawodowy,
  • osoby, która jako absolwent szkoły przystępuje do egzaminu po raz trzeci i kolejny,
  • osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i przystępuje do egzaminu po raz trzeci i kolejny.

Wysokość opłat za egzamin:

  • część pisemna i praktyczna - 325,33 zł
  • część pisemna - 108,44 zł (1/3 opłaty)
  • część praktyczna - 216,89 zł (2/3 opłaty)

Wpłat należy dokonywać na konto:

  • 46 1010 1270 0021 0522 3100 0000 (Narodowy Bank Polski)
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
  • os. Szkolne 37
  • 31-978 Kraków

W tytule przelewu należy podać:

  • EK, imię, nazwisko i 5 ostatnich cyfr nr PESEL zdającego
  • oznaczenie i nazwa zdawanej kwalifikacji

Dowód wpłaty powinien być przesłany do OKE w Krakowie nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu.

Niewniesienie opłaty nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Szczegółowe terminy wniesienia opłaty w poszczególnych sesjach egzaminacyjnych - rok 2024
 • Wersja do Wydruku