Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Informacje o udostępnianiu do wglądu prac egzaminacyjnych

Zdający, a w przypadku ucznia szkoły uczeń lub jego rodzice (wyklucza się z wglądów pełnomocników), mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE. Do wglądu nie udostępnia się pracy egzaminacyjnej drogą elektroniczną.

Wglądu można dokonać w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego.

Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia ogłoszenia wyników danego egzaminu, zgodnie z kolejnością wpływu.

Wniosek należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do OKE w Krakowie.

Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski przekazane do OKE jednym z poniższych sposobów:

  • złożony osobiście lub przez osobę występującą w imieniu zdającego w siedzibie OKE,
  • przesłany pocztą tradycyjną (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków),
  • przesłany pocztą elektroniczną skan podpisanego wniosku (wez@oke.krakow.pl),
  • przesłany faksem (12 68 32 180).

Zdający może zwrócić się do dyrektora OKE z uzasadnionym wnioskiem o weryfikację sumy punktów w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.


Zdający może wnieść do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu.


Schemat procedury odwoławczej