Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Ponowne przystąpienie do egzaminu

Zdający,

  • który nie przystąpił do egzaminu lub jego części w wyznaczonym terminie,
  • którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu została unieważniona lub
  • który nie uzyskał wymaganej, do zdania egzaminu, liczby punktów
ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu (informacje dotyczące zgłoszeń do egzaminu).

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację można złożyć po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Po upływie 5 lat, licząc od dnia:

  • w którym zdający po raz pierwszy przystąpił do egzaminu i nie uzyskał z jednej części tego egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów,
  • którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu została unieważniona lub
  • nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu w wyznaczonym terminie
zdający ten przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie.

 

  • Ostatnia Aktualizacja: wtorek, 29-03-2016 godz. 12:18  
  • Odsłon: 21,781 Wersja do Wydruku