Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
RODO – klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, os. Szkolne 37, Kraków 31-978, NIP 677-210-86-05, Regon 351621397, telefon: 12 68 32 101, e-mail oke@oke.krakow.pl, zwana dalej OKE.

2) powołano inspektora danych osobowych, którym jest pani Monika Brzezicka. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych, proszę kontaktować się pocztą elektroniczną na adres: iod@oke.krakow.pl

3) Pan i/ Pana dane osobowe mogą zostać pozyskane od:

 1. podmiotów – na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
 2. pracodawców – na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917),
 3. bezpośrednio od Pani / Pana.

 

4) Pani / Pana dane osobowe w OKE w Krakowie mogą być przetwarzane w celu:

 1. rekrutacji pracowników i współpracowników na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. z 1974 r nr 24, poz. 141 z późn. zmianami, Kodeks cywilny Dz.U. 1964 Nr 16. Poz.93 z późn. Zmianami,
 2. realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracownika na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917),
 3. organizacji oraz przeprowadzania egzaminów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
 4. organizacji i przeprowadzania szkoleń kandydatów lub szkoleń uzupełniających dla egzaminatorów oraz prowadzenia ewidencji egzaminatorów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
 5. realizacji zamówień publicznych – na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

 

5) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz statutowych działań OKE i CKE, współpracownicy OKE w Krakowie oraz podmioty uprawnione na podstawie następujących przepisów:

 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198),
 2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
 3. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

 

6) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

7) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony czas:

 1. dokumenty związane z procesem rekrutacji – 3 miesiące od momentu zakończenia procesu rekrutacji,
 2. dokumentacja pracownicza – 50 lat, zgodnie ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917),
 3. nagrania z monitoringu – nie dłużej niż 3 miesiące,
 4. dokumentacja egzaminacyjna – do 6 miesięcy,
 5. dokumentacja egzaminatorów
  1. i) wnioski kandydatów od momentu ich realizacji lub utraty ważności, dokumentacja szkoleń – 5 lat,
  2. ii) wpisy do ewidencji egzaminatorów – 50 lat,
 6. dokumentacja zamówień publicznych – 5 lat,
 7. dane udostępnione w ramach udzielonej zgody na przetwarzanie danych – bezterminowo lub do momentu wycofania zgody.

8) Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w szczególnych przypadkach prawo do:

 1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo to może Pani / Pan realizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody),
 2. ograniczenia przetwarzania danych,
 3. usunięcia danych (prawo to może Pani / Pan realizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody).

 

9) Jeśli uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

11) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani / Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani / Pana szczególną sytuacją.

 • Ostatnia Aktualizacja: piątek, 07-09-2018 godz. 10:38  
 • Odsłon: 4,763 Wersja do Wydruku