Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Deklaracje maturalne - matura 2024

 Deklarację maturalną można złożyć w wersji elektronicznej:

Komunikaty:

 

Nr

załącznika

Opis Dokument do pobrania
1a
Deklaracja
A
Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej, tj. dla:

 

 1. ucznia 4-letniego LO (Formuła 2023)
 2. ucznia szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego LO (Formuła 2023)
 3. ucznia 5-letniego technikum (Formuła 2023)
 4. ucznia branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej (Formuła 2023)
 5. absolwenta LO ukończone eksternistycznie lub plan ukończenia LO eksternistycznie w 2024 r. (Formuła 2023)
 6. szkoła ukończona za granicą (bez uprawnień do studiowania w Polsce) (Formuła 2023)
 7. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2023)
 8. absolwenta 3-letniego LO (Formuła 2015)
 9. absolwenta szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO (Formuła 2015)
 10. absolwenta 4-letniego technikum (Formuła 2015)
 11. ucznia oraz absolwenta branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum (Formuła 2015)
 12. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2015)

liceum uzupełniające, liceum profilowane, technikum uzupełniające dla młodzieży (po 2005 r.) (Formuła 2015).

Pobierz Word
Pobierz PDF
1b
Deklaracja
B
Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, tj. dla:

 

 1. absolwenta 4-letniego LO, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana (Formuła 2023)
 2. absolwenta 3-letniego LO lub szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO, 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2022/2023 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)
 3. absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (Formuła 2015)
 4. absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie (Formuła 2015)
 5. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła została zlikwidowana, (Formuła 2023)
 6. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)
 7. osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia 3-letniego LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (Formuła 2015)
 8. osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia 4-letniego LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (Formuła 2023)

osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (Formuła 2023 – jeżeli przystępuje do egzaminu po raz pierwszy; Formuła 2015 – jeżeli przystępuje do egzaminu w Formule 2015 po raz kolejny).

Pobierz Word
Pobierz PDF
1c
Deklaracja
C
Deklaracja dla zdającego – obywatela Ukrainy, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej (ukończonej w Polsce) Pobierz Word
Pobierz PDF
 
zał.2 Wypełnij ten formularz, jeżeli z uzasadnionych przyczyn (np. zawodowych, zdrowotnych) musisz w 2024 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyłeś(-łaś). Pobierz Word
zał.5a Wypełnij ten formularz, jeżeli chcesz uzyskać login i hasło dostępu do systemu informatycznego, w którym można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej. Pobierz Word
zał.5b Wypełnij ten formularz, jeżeli uzyskałeś(-łaś) tytuł finalisty/laureata olimpiady przedmiotowej i w związku z tym chcesz np. dodać kolejny przedmiot dodatkowy albo zmienić przedmiot wcześniej zgłoszony na inny. Pobierz Word
zał.5c Wypełnij ten formularz, jeżeli: (1) już posiadasz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie albo dyplom zawodowy ALBO posiadasz dokumenty (świadectwa, certyfikaty), które uprawniają Cię do uzyskania takiego dyplomu (2) nie chcesz przystąpić do niektórych albo do wszystkich egzaminów z przedmiotów dodatkowych, które wskazałeś(-łaś) w deklaracji. Pobierz Word
zał.6 Wypełnij ten formularz, jeżeli z ważnej i udokumentowanej przyczyny (przypadek losowy lub zdrowotny) nie mogłeś(-łaś) przystąpić do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie głównym. Pobierz Word
zał.7 Wypełnij ten formularz, jeżeli w terminie głównym lub dodatkowym egzaminu maturalnego w 2024 r. (w maju lub w czerwcu) nie zdałeś(-łaś) egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego ALBO w części ustnej, ALBO w części pisemnej. Pobierz Word
 • Wersja do Wydruku