Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Zgłoszenia do egzaminu PP 2017

Formuła 2017 - kwalifikacje dwuliterowe

Absolwenci szkół
Absolwenci szkół zlikwidowanych
Osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe
Osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe a podmiot prowadzący KKZ został zlikwidowany
Osoby dorosłe będące uczestnikami praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych
Osoby przystępujące do eksternistycznego egzaminu zawodowego
 
Szczegółowe terminy składania deklaracji - rok 2023

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji.

  • Wersja do Wydruku