Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu oke.krakow.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

http://oke.krakow.pl/

Status pod względem zgodności z ustawą: Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Cezary Stefańczyk, cezary.stefanczyk@oke.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 12 68 32 123.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,
podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa,
przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe,
podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie mieści się pod adresem os. Szkolne 37 w Krakowie. Sekretariat znajduje się na I piętrze. Na parterze, przy wejściu zlokalizowany jest dziennik podawczy oraz część przeznaczona dla interesantów. 

Parking umiejscowiono po północnej stronie budynku. Przy parkingu znajduje się winda, która stanowi wejście dla osób niepełnosprawnych. W celu otwarcia windy i wprowadzenia do budynku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 12 68 32 199 lub użycie domofonu.

W Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie nie ma ograniczeń w zakresie wstępu z psem asystującym. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Szczegółowe informacje nt. dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

  • Wersja do Wydruku