Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Deklaracja dostępności

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie oraz strony internetowej OKE w Krakowie: http://oke.krakow.pl

Data publikacji strony BIP OKE w Krakowie: 2 czerwca 2014 r.,

Data ostatniej istotnej aktualizacji BIP: 15 marca 2021 r.

 

Data publikacji strony oke.krakow.pl: 1 lutego 2000 r.,

Data ostatniej istotnej aktualizacji oke.krakow.pl: 15 marca 2021 r.

 

Status pod względem zgodności wytycznych dla dostępności treści internetowych

 

Strona internetowa BIP jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów.

Strona internetowa www.oke.krakow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

niezgodności:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • brak atrybutu (ALT) w kodzie HTML do części ilustracji

wyłączenia:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 

Pierwsze oświadczenie sporządzono w dniu 23 września 2019 r. metodą samooceny w zakresie spełniania warunków dostępności cyfrowej określonych w ustawie. Oświadczenie zaktualizowano w dniu 15 marca 2021 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Uwagi, wnioski oraz pytania związane z dostępnością można zgłaszać do koordynatora dostępności OKE w Krakowie p. Joanny Peter za pośrednictwem poczty e-mail: dostepnosc@oke.krakow.pl.

Za rozpatrywanie spraw w zakresie dostępności cyfrowej odpowiada p. Cezary Stefańczyk.

 

Adres siedziby OKE w Krakowie:

os. Szkolne 37

31-978 Kraków

tel. 12 68-32-101 lub 102,

e-mail:oke@oke.krakow.pl

 

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej

 

Każdy ma prawo wystąpić o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Wystąpienie o zapewnienie dostępności powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej, sposób kontaktu oraz w przypadku zgłoszenia potrzeby otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, określenie dogodnego sposobu przedstawienia tej informacji.

 

Rozpatrywanie zgłoszeń o braku dostępności

 

OKE w Krakowie dopełni wszelkich starań zrealizowania potrzeby niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia o zapewnienie dostępności.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, OKE w Krakowie niezwłocznie poinformuje o tym fakcie oraz zaproponuje inny termin realizacji (termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem).

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, OKE w Krakowie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Szczegółowe informacje na temat dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

 

Postępowanie odwoławcze

 

W przypadku, gdy OKE w Krakowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Stosownie do art. 18 ust. 8 ustawy do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730). Przepisy te nie przewidują trybu odwoławczego w przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do - Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej uruchamianiu dostępnych na nich funkcji.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych wyszukiwarki. Możliwa jest zmiana wielkości czcionki.

 

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

 

Siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie mieści się we wschodniej części budynku, którego pozostała część stanowi siedzibę Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3. Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Nowohuckiego.

Adres instytucji: os. Szkolne 37 w Krakowie

Dojazd do instytucji środkami komunikacji miejskiej:

LP

Nazwa przystanku

Środek transportu

Numery linii

1

Struga

tramwaj

4, 21, 22, 44

2

Struga

autobus

123, 139, 142, 163, 172, 193, 501, 642

3

Bulwarowa Ogródki Działkowe (nż)

autobus

123, 163, 174, 193

 

Odległość instytucji od przystanku Struga to ok. 520 m, od przystanku Bulwarowa ok. 260 m. Droga prowadzi przez przejścia dla pieszych, torowiska oraz chodniki. Chodnik wzdłuż alei Solidarności jest dodatkowo wyposażony w ścieżkę rowerową.

 

Wejście główne do OKE w Krakowie znajduje się od strony ulicy Bulwarowej gdzie znajduje się rozległy taras, na który prowadzą schody (6 stopni) z każdej strony tarasu (podwyższony parter).

 

Do wejścia prowadzą szerokie tradycyjnie otwierane drzwi jednoskrzydłowe oraz kolejne oszklone automatycznie rozsuwane drzwi. W tym miejscu znajduje się dziennik podawczy oraz część przeznaczona dla interesantów.

W tym miejscu interesant uzyskuje niezbędne informacje lub dostęp do niezbędnych druków, systemów itp. Zdarza się, że pracownicy recepcji kierują interesanta do odpowiedniego pokoju po zapisaniu w książce wejść/wyjść oraz wydaniu stosownego identyfikatora dla gościa naszej instytucji. Do wnętrza zasadniczej części instytucji prowadzą kolejne przeszklone drzwi zamykane zamkiem elektronicznym.

 

Po północnej stronie budynku, od strony parkingu znajduje się winda, która stanowi wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W celu otwarcia windy prosimy o użycie domofonu przy windzie lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 12/6832199.

Sekretariat dyrektorów OKE w Krakowie znajduje się na I piętrze (możliwość skorzystania z windy).

W Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie nie ma ograniczeń w zakresie wstępu z psem asystującym. W budynku brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych, systemów FM, IR, Bluetooth, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

 

Brak komunikacji audiowizualnej, komunikatorów internetowych, zdalnego dostępu on-line do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje

  • Wersja do Wydruku