Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Deklaracja dostępności

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 23 września 2019 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 31 marca 2023 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Uwagi, wnioski oraz pytania związane z dostępnością można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail: dostepnosc@oke.krakow.pl do koordynatora dostępności OKE w Krakowie p. Joanny Peter. Za rozpatrywanie spraw w zakresie dostępności cyfrowej odpowiada p. Cezary Stefańczyk.

 

Dostępność cyfrowa

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie oraz strony internetowej OKE w Krakowie: https://oke.krakow.pl

Adres siedziby OKE w Krakowie:

os. Szkolne 37
31-978 Kraków
tel. 12 68-32-101 lub 102,
e-mail:
oke@oke.krakow.pl

 

Data publikacji strony BIP OKE w Krakowie: 2 czerwca 2014 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji BIP: 15 marca 2021 r.

Data publikacji strony oke.krakow.pl: 1 lutego 2000 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji oke.krakow.pl: 31 marca 2023 r.

 

Strona internetowa BIP jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona internetowa www.oke.krakow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;
 • brak atrybutu (ALT) w kodzie HTML do części ilustracji;
 • dokumenty PDF nie są odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.);
 • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych;
 • brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik;
 • teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • niedostosowanie plików PDF, Word i innych popularnych plików do ściągnięcia dla osób niewidomych;
 • odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia;
 • brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony;
 • wybrane skrypty i aplety mogą być nie dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury.

 

Strona oke@oke.krakow.pl posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, białe litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych
 • na stronie można korzystać z wyszukiwarki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie mieści się we wschodniej części budynku, którego pozostałą część zajmuje Zespół Szkół Mechanicznych nr 3.
 2. W okolicy znajdują się ogólnodostępne parkingi (wzdłuż ul. Bulwarowej, przy ul. Sawickiej oraz przy Al. Solidarności). W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Po północnej stronie budynku, od strony parkingu znajduje się winda, która stanowi wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W celu otwarcia windy należy użyć domofonu przy windzie lub skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 12/6832199. Pracownik OKE pomoże skorzystać z windy oraz w poruszaniu się po dostępnych dla interesantów częściach budynku. Kabina windy wyposażona jest w oznaczenia przycisków w alfabecie Braille’a.
 4. Wejście główne do OKE w Krakowie znajduje się od strony ulicy Bulwarowej. Przed nim jest rozległy taras, na który prowadzą schody (6 stopni) z każdej strony tarasu (podwyższony parter). Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 5. Do wejścia prowadzą szerokie tradycyjnie otwierane drzwi jednoskrzydłowe oraz kolejne oszklone automatycznie rozsuwane drzwi. W tym miejscu znajduje się hol przeznaczony dla interesantów, a po prawej stronie od wejścia - dziennik podawczy, gdzie petenci mają możliwość załatwienia swoich spraw. Interesant uzyskuje tu wszystkie niezbędne informacje oraz dostęp do druków, systemów itp.
 6. Do wnętrza zasadniczej części instytucji prowadzą kolejne przeszklone drzwi zamykane zamkiem elektronicznym.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Na każdym poziomie budynku, korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach. Poruszanie się po zasadniczej części budynku jest możliwe wyłącznie w towarzystwie pracownika OKE w Krakowie.
 9. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych, systemów FM, IR, Bluetooth, oznaczeń w alfabecie Braille’a (oprócz windy), oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

Brak komunikacji audiowizualnej, komunikatorów internetowych, dostępu on-line do usługi tłumacza języka migowego.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

1. OKE w Krakowie dopełni wszelkich starań, aby niezwłocznie odpowiedzieć na potrzeby dostosowania warunków, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o zapewnienie dostępności.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, OKE w Krakowie poinformuje o tym fakcie oraz zaproponuje inny termin realizacji (termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem).

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, OKE w Krakowie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Szczegółowe informacje na temat dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

2. Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanych: strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp.

Wystąpienie o zapewnienie dostępności powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej, sposób kontaktu oraz w przypadku zgłoszenia potrzeby otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, określenie dogodnego sposobu przedstawienia tej informacji.

3. W przypadku, gdy OKE w Krakowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Stosownie do art. 18 ust. 8 ustawy do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730). Przepisy te nie przewidują trybu odwoławczego w przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do - Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszaw

 • Wersja do Wydruku