Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Komunikat w sprawie terminów i miejsc zdawania egzaminów maturalnych w terminie poprawkowym.

Absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora OKE w Krakowie na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym ze wszystkich przedmiotów jest przeprowadzany:

• w części ustnej – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek), zgodnie z harmonogramem ustalonym i podanym przez dyrektora szkoły,
• w części pisemnej – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 9.00.

Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega opłacie.