Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Informacje o egzaminie maturalnym w terminie poprawkowym

1. Prawo do zdawania egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym mają absolwenci, którzy w sesji głównej lub w terminie dodatkowym nie zdali egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego albo w części pisemnej albo w części ustnej.

2. Egzamin w terminie poprawkowym odbędzie się w macierzystej szkole w terminie:

  • 20 sierpnia 2024 r. (wtorek) o godz. 9:00 – część pisemna
  • 21 sierpnia 2024 r. (środa) – część ustna

3. Absolwenci, którzy mają prawo do egzaminu poprawkowego składają wniosek o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – zał. 7

4. Wniosek (zał. 7) należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły lub OKE – odpowiednio do tej osoby, do której była składana deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego – najpóźniej do 16 lipca 2024 r.

5. Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila), faksem albo złożony osobiście w siedzibie szkoły/OKE.