Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Skreślenia z listy egzaminatorów

 

Sytuacje, w których egzaminator może być skreślony z ewidencji egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych reguluje art. 9c ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Wpis do ewidencji egzaminatorów, odmowa wpisu oraz skreślenie z ewidencji następuje na drodze decyzji administracyjnej dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wpisu lub skreślenia z ewidencji egzaminatorów mogą dokonywać wyłącznie okręgowe komisje egzaminacyjne.

Skreślenie z ewidencji egzaminatorów następuje:

 1. na wniosek egzaminatora;
 2. w przypadku:
  1. nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w okresowych szkoleniach egzaminatorów, organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;
  2. nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach dotyczących przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, do których egzaminator został wyznaczony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej;
  3. nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania  i oceniania sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3,
 3. w razie niespełniania warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 3 (nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie)
 4. w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.

 

 • Wersja do Wydruku