Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Dostosowanie egzaminów do potrzeb ucznia


Dostosowanie warunków do indywidualnych potrzeb zdających:

Komunikaty:


Jak dostosować warunki i formy egzaminów do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2020/2021?

 

 

Publikacje:

 

 

Zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty:

 

 

Informacji o sposobie rekrutowania uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminów zewnętrznych do szkół wyższego szczebla należy szukać w komunikatach Kuratorów Oświaty dotyczących terminów rekrutacji na dany rok szkolny do publicznych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz szkół policealnych, określenia terminów składania dokumentów, potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu ósmoklasisty, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów oraz zasad rekrutacji


ARCHIWUM:

 

Komunikaty:

 

 

Procedury i instrukcje:

 

 

 

  • Wersja do Wydruku