Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Gdzie i jakie dokumenty należy składać?


Zgodnie z § 2 pkt. 5 Rozporządzenia MEN z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkoleń kandydatówpoczta na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. Nr 70, poz. 600 z późn. zm.) kandydat na egzaminatora składa dokumenty do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania okręgowej komisji egzaminacyjnej (patrz linki i zasięg OKE).

Osoba ubiegająca się o udział w szkoleniu dla kandydatów na egzaminatorów składa:

„Wniosek o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych” (kształcenie ogólne),

Do wniosku dołącza się:

 1.  „Formularz dla kandydata na egzaminatora okręgowych komisji egzaminacyjnych”;
   
 2. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9c ust. 3 pkt  1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  Dokumenty potwierdzające kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne są pośrednio wskazane w Rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.) oraz  w Rozporządzeniu z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz.1626);
   
 3. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy, o którym mowa w art. 9c ust. 3 pkt 2 ustawy;
   
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2—4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).


Osoba będąca przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego walifikacje w zawodzie do wniosku dołącza:

„Wniosek o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych” (kształcenie zawodowe),

Do wniosku dołącza się:
 

 1. Formularz dla kandydata na egzaminatora okręgowych komisji egzaminacyjnych”;
   
 2. Dokument potwierdzający spełnienie warunku, którym mowa w art. 9c ust. 4 pkt 1 ustawy;
   
 3. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i stażu pracy, o których mowa w art. 9 ust. 4 pkt 2 ustawy;
   
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2—4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.


Do wniosku dołącza się także zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zgodę na otrzymywanie od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie korespondencji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

„Wniosek o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych” i „Formularz dla kandydata na egzaminatora okręgowych komisji egzaminacyjnych” uzupełniony o dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne stanowią integralną całość i należy składać je razem. Kolejnym dokumentem jest „Wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie” (dostarczany przez OKE Kraków podczas szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów).

 

 

 • Wersja do Wydruku