Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Uwagi dotyczące wymogów wobec składanych dokumentów

 • Wszystkie odpisy (kserokopie) lub wyciągi z dokumentów muszą zostać uwierzytelnione. Sposób uwierzytelniania dokumentów reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego art. 76 i 76a (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn. zm.).

  Art. 76.
  § 1. Dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone.
  § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych sporządzanych przez organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4. (...)

  Art. 76a.
  § 1. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. (...)
  § 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
  § 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.
  § 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego dokumentu.

  Kserokopia może być dowodem, ale poświadczona ...
   
 • Na pierwszej stronie wniosku o przyjęcie na szkolenie musi być jednoznacznie wskazana deklaracja z jakiego typu egzaminu kandydat pragnie zostać egzaminatorem. Na ty samym wniosku można zaznaczyć więcej niż jeden poziom egzaminacyjny, przedmiot, zawód lub kwalifikację, z której chce się być egzaminatorem. Brak tych informacji uniemożliwia prawidłowe zakwalifikowanie kandydata na odpowiednie szkolenie. Przyszli egzaminatorzy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe/w zawodzie powinni powołać się na Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2007 r. Nr 124, poz. 860 z późn. zm.), aby poprawnie wpisać nazwy zawodów, z których chcą egzaminować lub na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 7), aby poprawnie wskazać nazwy zawodów i wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie, z których chcą egzaminować.

 • W przypadku, gdy zapis w dyplomie nie wskazuje na posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (brak wpisu: "specjalność nauczycielska"), a kandydat w trakcie studiów zaliczył wymagane zajęcia, obowiązany jest dołączyć odpowiednie zaświadczenie z macierzystej uczelni o tych uprawnieniach lub uwierzytelnioną kserokopię suplementu wydanego do dyplpmu. W przypadku nauczyciela akademickiego należy przedłożyć zaświadczenie o prowadzonej pracy dydaktycznej w dziedzinie związanej z zajęciami edukacyjnymi wchodzącymi w zakres odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu.

 • W przypadku osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć powinny dostarczyć potwierdzenie tego faktu wystawione przez pracodawcę.

 • Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575), którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć albo którym, stwierdzono, że ukończony kierunek studiów, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki czyli zachowują ważność zbliżenia i uznania dokonane przez kuratorów oświaty lub dyrektorów szkół.

 • Zaświadczenie o stażu pracy dydaktycznej (przebiegu pracy zawodowej) musi obejmować co najmniej ostatnie sześć lat. Zaświadczenie takie może wydać tylko aktualny pracodawca (w przypadku emerytów ostatni pracodawca). Należy podać dokładną datę zatrudnienia: dzień-miesiąc-rok. W przypadku nieprzerwanej pracy w danej placówce użyć słów „nadal”, „do dziś”, „na czas nieokreślony”. Dane podane w zaświadczeniu i wniosku na egzaminatora muszą być zgodne. Przebieg pracy zawodowej można również dokumentować uwierzytelnionymi kserokopiami świadectw pracy.

 • W "Formularzu dla kandydata na egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej" w pkt. 8 dotyczącym zatrudnienia oraz we "Wniosku o wpis do ewidencji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie" należy jednoznacznie wskazać nauczany przedmiot (przedmioty), ponieważ dana ta objęta jest wpisem do ewidencji egzaminatorów.

 • Wniosek/formularz należy czytelnie i dokładnie wypełnić oraz podpisać. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione - nie należy pozostawiać nie wypełnionych rubryk. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione zgodnie z załączonymi dokumentami.

 • Osoby, które mają dyplom wystawiony na inne nazwisko, przedstawiają dokument potwierdzający zmianę nazwiska np. poświadczoną kserokopię odpowiedniej strony z dowodu osobistego, skrócony odpis aktu małżeństwa, decyzję kierownika urzędu stanu cywilnego o zmianei imienia lub nazwiska (Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska  - Dz. U. 2008 r. Nr 220, poz. 1414).

 • Nabór kandydatów na egzaminatorów prowadzony jest w trybie ciągłym. Dokumenty na szkolenia są przyjmowane przez cały rok niezależnie od terminów szkoleń.

UWAGA!!!  WNIOSKU, FORMULARZA ORAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW

NIE NALEŻY PRZESYŁAĆ FAKSEM, EMAILEM

 

 • Wersja do Wydruku