Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Wpis do ewidencji egzaminatorów.

 

Kwestie związane z wpisem do ewidencji egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkoleń kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. Nr 70, poz. 600 z późn. zm.).

Wpis do ewidencji egzaminatorów następuje po stwierdzeniu spełnienia wymagań i warunków, o których mowa w art. 9c ust. 3
lub 4 ustawy o systemie oświaty, oraz ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów zakończonego egzaminem, o którym mowa w art. 9c ust. 3 pkt 4 ww. ustawy.

Wpis do ewidencji poprzedza złożenie „Wniosku o wpis do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Krakowie”
(dostarczanego przez OKE Kraków podczas szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów), zwanego dalej „wnioskiem”, zawierającego następujące dane:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. data i miejsce urodzenia;
 3. numer PESEL, jeżeli został nadany;
 4. adres zamieszkania;
 5. adres do korespondencji;
 6. numer telefonu;
 7. adres poczty elektronicznej;
 8. nazwę i adres miejsca pracy;
 9. nauczany przedmiot (przedmioty);
 10. zakres, w którym ubiega się o wpis do ewidencji egzaminatorów.

Wpis do ewidencji egzaminatorów obejmuje:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. data i miejsce urodzenia;
 3. numer PESEL, jeżeli został nadany;
 4. adres zamieszkania;
 5. adres do korespondencji;
 6. numer telefonu;
 7. adres poczty elektronicznej;
 8. nauczany przedmiot (przedmioty);
 9. zakres, w którym ubiega się o wpis do ewidencji egzaminatorów;
 10. datę wpisu do ewidencji egzaminatorów,
 11. nadany przez komisję okręgową indywidualny numer ewidencyjny egzaminatora.

Zakresy, w których można ubiegać się o wpis do ewidencji egzaminatorów:

 • z zakresu sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych,
 • z zakresu egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i egzaminó eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych;
 • z zakresu egzaminu maturalnego, egzaminu eksternistyczngo z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej,
 • z zakresu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • z zakresu egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem ust. 1a, z tym że w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista – także egzamin eksternistyczny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych „podstawy przedsiębiorczości".

W przypadku ubiegania sie o wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 lit. d ww. rozporządzenia (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie) wskazuje się także:

 • nazwę zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 7),
 • oznaczenia wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. Nr 0, poz. 184).

Zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkoleń (...) w przypadku zmiany ww. danych egzaminator jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadamia o tym fakcie właściwej ze względu na jego miejsce zamieszkania okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wpis do ewidencji egzaminatorów, odmowa wpisu oraz skreślenie z ewidencji następuje na drodze decyzji administracyjnej dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wpisu lub skreślenia z ewidencji egzaminatorów mogą dokonywać wyłącznie okręgowe komisje egzaminacyjne, które są zobowiązane do prowadzenia ewidencji egzaminatorów zamieszkujących na terenie objętym właściwością danej okręgowej komisji egzaminacyjnej w formie elektronicznej bazy danych. Organem wyższego stopnia w stosunku do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w wyżej wymienionych sprawach jest dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Osoba, która jest wpisana do ewidencji egzaminatorów w określonym zakresie i ubiega się o wpis do ewidencji egzaminatorów w innym zakresie, odbywając szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów, po uzgodnieniu z dyrektorem komisji okręgowej, może nie uczestniczyć w zajęciach z zakresu tych bloków tematycznych, które zrealizowała w ramach ukończonego wcześniej szkolenia.

 • Ostatnia Aktualizacja: poniedziałek, 10-09-2012 godz. 15:44  
 • Odsłon: 21,320 Wersja do Wydruku