Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Informacje ogólne i cele szkoleń

 

Wszystkie szkolenia kandydatów na egzaminatorów w całym kraju, mogą być realizowane wyłącznie przez okręgowe komisje egzaminacyjne na podstawie  Rozporządzenia MEN z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. Nr 70, poz. 600 z późn. zm.)

Szkolenia organizują okręgowe komisje egzaminacyjne. OKE decydują o naborze, ustalają harmonogram zajęć oraz wpisują do ewidencji egzaminatorów te osoby, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym.

W arkuszach egzaminacyjnych znajdują się nie tylko zadania zamknięte, które są sprawdzane elektronicznie czytnikiem komputerowym ale i zadania otwarte, wymagające zredagowania przez ucznia samodzielnej odpowiedzi - te zadania wymagają precyzyjnego ocenienia przez dobrze przygotowanego nauczyciela - egzaminatora zewnętrznego. Obiektywizm sprawdzania takich zadań może zostać osiągnięty jeśli egzaminatorzy w całym kraju będą oceniali prace uczniów według jednolicie stosowanych, udostępnionych im przez CKE precyzyjnych modeli oceniania (tj. schematów poprawnych odpowiedzi, schematów punktowania zadań, kryteriów oceniania zadań rozszerzonej odpowiedzi). Wymaga to właściwego przygotowania samych egzaminatorów. Dlatego kandydaci na egzaminatorów muszą spełniać wymogi określone w art. 9c, ust. 3 lub 4 ustawy o systemie oświaty oraz odbyć szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów, które prowadzone są ściśle według jednolitych programów dla każdego typu egzaminu.

Celem szkoleń jest przygotowanie kandydatów do wykonywania zadań egzaminatora, a w szczególności:

 • rozwinięcie u uczestników umiejętności trafnego, rzetelnego i obiektywnego sprawdzania, punktowania i oceniania zadań otwartych przy zastosowaniu ustalonych, jednakowych w całym kraju kryteriów oceniania i schematów punktowania,
 • nabycie umiejętności sprawdzania i oceniania zadań we współpracy z kierownikiem zespołu egzaminatorów,
 • kształtowanie współodpowiedzialności za egzamin.

W wyniku szkolenia egzaminatorów powinno nastąpić:

 • doprowadzenie do sytuacji, w której różnice w uzyskanej przez poszczególnych zdających liczbie punktów odzwierciedlają różnice w nabytych przez nich umiejętnościach, a nie wynikają z dowolnego lub nieprecyzyjnego stosowania przez egzaminatorów kryteriów i schematów punktowania;
 • umożliwienie porównywania wyników egzaminacyjnych, wynikającego z faktu,że prace egzaminowanych uczniów oceniane są z zachowaniem identycznych procedur, mimo że sprawdzanie jest dokonywane przez różnych egzaminatorów;
 • zwiększenie rzetelności pomiaru tej części egzaminu, w której sprawdzanie prowadzone jest za pomocą zadań otwartych;
 • doprowadzenie do porównywalności metodologicznej i formalnej przygotowywanych w szkołach zestawów tematów egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego, oraz stosowania tych samych kryteriów zaliczeń w tej części egzaminu.

Aby osiągnąć założone cele od kandydata na egzaminatora oczekuje się:

 1. udziału w szkoleniu celem:
  • rozwinięcia umiejętności sprawdzania i oceniania zadań otwartych według ustalonych kryteriów,
  • zdobycia umiejętności oceniania prac egzaminacyjnych, zapewniającego wysoki obiektywizm i porównywalność wyników,
  • nabycia umiejętności sprawdzania i oceniania zadań we współpracy z kierownikiem zespołu egzaminatorów,  kształtowania poczucia współodpowiedzialności za jakość egzaminu.

 2. spełnienia wymogów koniecznych do osiągnięcia pozytywnego wyniku szkolenia, tj.:
  • obecności na wszystkich zajęciach,
  • aktywnego udziału w szkoleniu,
  • wykonania i zaliczenia zadań praktycznych,
  • zdania egzaminu ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania sprawdzianu i egzaminów.
 • Ostatnia Aktualizacja: wtorek, 24-07-2012 godz. 17:19  
 • Odsłon: 23,636 Wersja do Wydruku