Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Ramowe programy szkoleń

 

Specyfika sprawdzianu i poszczególnych egzaminów spowodowała, że dla każdego typu egzaminu opracowany został nieco inny program, a czas trwania poszczególnych szkoleń jest różny. Programy szkoleń zawierają bloki tematyczne wspólne dla wszystkich egzaminów oraz specyficzne dla danego rodzaju egzaminu.

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy o systemie oświaty Minister Edukacji Narodowej wydał Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. Nr 70, poz. 600 z późn. zm.). Szkolenia kandydatów na egzaminatorów sprawdzianu i egzaminów odbywają się na podstawie ramowych programów zawartych w tym rozporządzeniu. Każde szkolenie kończy się egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania a w szczególności zasad sprawdzania i oceniania odpowiedzi uczniów (słuchaczy) odpowiednio sprawdzianu lub danego rodzaju egzaminu .

Liczba godzin szkolenia kandydatów na egzaminatorów wynosi: 

 

Ilość godzin Rodzaj szkolenia
23 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu - język polski
22 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu - matematyka
22 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu - jezyk obcy nowożytny
17 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia oraz historia
20 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego
25 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu gimnazjalnego w części obejmującej przedmioty humanistyczne 
25 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu gimnazjalnego w części obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodnicze
30 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, filozofia
30 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
34 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych
40 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, język mniejszości narodowych lub grup etnicznych oraz języka regionalnego


Poniżej zamieszczono zgodne z rozporządzeniem ramowe programy szkoleń kandydatów na egzaminatorów w zakresie:

 

  • Ostatnia Aktualizacja: wtorek, 24-07-2018 godz. 17:06  
  • Odsłon: 31,090 Wersja do Wydruku