Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Wydawanie apostille, uwierzytelnianie dokumentów

Apostille

Podstawa prawna:

Od 1 września 2018 r. OKE w Krakowie dokonuje umieszczania apostille na wydanych przez nią świadectwach, aneksach, dyplomach i zaświadczeniach, przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną konwencji jw. (lista krajów będących stroną Konwencji haskiej). Apostille, wydawane przez organ, z którego dokument pochodzi, dołączane jest do niego w celu poświadczenia autentyczności podpisu, charakteru, w jakim działała osoba, która podpisała dokument oraz tożsamości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument.

W celu uzyskania apostille należy złożyć (osobiście lub pocztą) do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wniosek o jego wydanie i dołączyć do wniosku oryginał dokumentu, do którego ma być wydane apostille. W przypadku braku oryginału dokumentu, należy wystąpić do OKE w Krakowie o wydanie jego duplikatu.

Wydawanie apostille nie podlega opłacie.

UWAGA: Nie nadajemy klauzul na poczekaniu. Minimalny czas oczekiwania to 3 dni robocze.

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o wydanie apostille

Uwierzytelnianie dokumentów

Podstawa prawna: 

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 lipca 2021 r., poz. 1203 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - § 28.

Od 1 września 2018 r. OKE w Krakowie dokonuje uwierzytelnień wydanych przez nią świadectw, aneksów, dyplomów i zaświadczeń, przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie nie będącym stroną Konwencji haskiej. (Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 5 października 1961 r. - Dz.U. 2005 Nr 112, poz. 938).

Uwierzytelnienie polega na poświadczeniu autentyczności podpisu, charakteru, w jakim działała osoba, która podpisała dokument oraz tożsamości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument.

W celu uwierzytelnienia dokumentu należy złożyć (osobiście lub pocztą) do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie wniosek o jego dokonanie i dołączyć do wniosku oryginał dokumentu, który ma być uwierzytelniony. W przypadku braku oryginału dokumentu, należy wystąpić do OKE w Krakowie o wydanie jego duplikatu.

Uwierzytelnianie dokumentów podlega opłacie równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu – 26 złotych za każdy wskazany dokument.

Numer rachunku do wpłaty: 46 1010 1270 0021 0522 3100 0000.

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o uwierzytelnienie dokumentu

  • Wersja do Wydruku