Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


W jaki sposób przelicza się punkty uzyskane na egzaminie na stopnie szkolne?

• Zadania egzaminacyjne znajdujące się w arkuszach egzaminacyjnych są oceniane w skali punktowej.

• Liczbę punktów uzyskanych na egzaminie eksternistycznym przelicza się na stopnie według skali obowiązującej dla ocen semestralnych w publicznych szkołach dla dorosłych w ‎następujący sposób:‎

• od 93% do 100% pkt ‎– celujący (6)‎

• od 78% do 92% pkt – bardzo dobry (5)‎

• od 62% do 77% pkt – dobry (4)‎

• od 46% do 61% pkt – dostateczny (3)‎

• od 30% do 45% pkt ‎– dopuszczający (2)‎

• poniżej 30% pkt – niedostateczny (1)‎

  • Wersja do Wydruku