Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Kto sprawdza i ocenia prace egzaminacyjne?

• Rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisane przez zdających w arkuszach egzaminacyjnych są sprawdzane i oceniane, a karty punktowania wypełniane, przez egzaminatorów zewnętrznych wpisanych do ewidencji okręgowych komisji egzaminacyjnych, w czasie i miejscu wyznaczonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

• Egzaminatorzy sprawdzający i oceniający rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisane w arkuszach egzaminacyjnych oraz wypełniający karty punktowania z egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych tworzą zespół egzaminatorów. W skład zespołu egzaminatorów wchodzi nie więcej niż 20 egzaminatorów, spośród których dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznacza przewodniczącego.

• Egzaminatorzy stosują zasady oceniania rozwiązań zadań ustalone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

• Przewodniczący zespołu egzaminatorów sporządza protokół sprawdzania i oceniania przez zespół egzaminatorów rozwiązań zadań egzaminacyjnych zapisanych w arkuszach egzaminacyjnych oraz wypełniania kart punktowania. Protokół podpisują egzaminatorzy wchodzący w skład zespołu egzaminatorów.

  • Wersja do Wydruku