Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Kogo się dopuszcza?

Okręgowa komisja egzaminacyjna dopuszcza do egzaminów eksternistycznych osobę, która złożyła wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego wraz z wymaganymi dokumentami oraz która ma ukończone osiemnaście lat w pierwszym dniu egzaminu eksternistycznego
w sesji egzaminacyjnej, w której przystępuje do egzaminów eksternistycznych po raz pierwszy.

• Do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania:
1) szkoły podstawowej dla dorosłych - dopuszcza się osobę, która nie ukończyła  ośmioletniej szkoły podstawowej albo sześcioletniej szkoły podstawowej albo ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową;
2) liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - dopuszcza się osobę, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową albo gimnazjum;
3) Do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dopuszcza się osobę, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową albo gimnazjum.

Egzaminy przeprowadza się:

• od sesji jesiennej 2020 r. dla absolwentów gimnazjum,

• od sesji jesiennej 2022 r. dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.

4) Do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dopuszcza się osobę, która:

  1) ukończyła branżową szkołę I stopnia albo

  2) ukończyła zasadniczą szkołę zawodową, albo

  3) zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, albo

4) zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. podstawową albo gimnazjum.

Egzaminy przeprowadza się:

• od sesji jesiennej 2022 r. dla absolwentów gimnazjum,

• od sesji jesiennej 2024 r. dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.

  • Wersja do Wydruku