Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminów?‎

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych, liceum ‎ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły branżowej I stopnia, szkoły branżowej II stopnia nie później niż na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji ‎egzaminacyjnej składa do ‎okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminów czyli 

  • do końca lipca – na sesję jesienną,
  • do końca listopada – na sesję zimową.

Wniosek zawiera:

 1) imię (imiona) i nazwisko;

 2) datę urodzenia;

 3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer      paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 4) dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz – jeżeli posiada – numer telefonu;

 5) typ szkoły, z zakresu której zamierza zdawać egzaminy eksternistyczne: szkoła podstawowa dla dorosłych, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, branżowa szkoła I stopnia albo branżowa szkoła II stopnia.

Do wniosku dołącza się:

•‎ świadectwo* ukończenia gimnazjum albo świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły ‎podstawowej – egzamin eksternistyczny z zakresu LO,

• świadectwo* ukończenia gimnazjum albo świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej – egzamin eksternistyczny z zakresu BR I,

• świadectwo* ukończenia branżowej szkoły I stopnia, świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia albo zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej - egzamin eksternistyczny z zakresu BR II,

• Okręgowa komisja egzaminacyjna zwraca osobie, która złożyła wniosek, dołączone do niego świadectwa i zaświadczenia, niezwłocznie po dniu podjęcia ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych.

•* oryginał, duplikat, kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem

• OKE podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego ‎osoby, która złożyła wniosek, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku.

• W terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia w sprawie dopuszczenia zostaje pisemnie ‎poinformowana przez dyrektora OKE o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. W ‎przypadku zakwalifikowania osoby, dyrektor OKE informuje ją o konieczności złożenia ‎deklaracji
oraz dowodu wniesienia opłaty za zadeklarowane egzaminy lub wniosku o ‎zwolnienie z opłaty.

• Od rozstrzygnięcia okręgowej komisji egzaminacyjnej służy odwołanie do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o rozstrzygnięciu. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne.

Osoba dopuszczona do egzaminu, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji ‎egzaminacyjnej składa ‎dyrektorowi OKE:‎

- Deklarację zawierającą wykaz zajęć edukacyjnych, z których w danej sesji ‎egzaminacyjnej zamierza zdawać egzaminy.

  • do końca sierpnia – na sesję jesienną,
  • do końca grudnia – na sesję zimową.

• Dowód wniesienia opłaty za egzaminy z zakresu zajęć edukacyjnych, z których ‎zamierza zdawać egzaminy w danej sesji egzaminacyjnej, albo wniosek o zwolnienie z ‎opłat.‎

• Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z całości lub części opłaty za egzaminy eksternistyczne ze wszystkich lub niektórych zajęć edukacyjnych lub z opłaty za egzamin eksternistyczny zawodowy osobę o niskich dochodach, na jej wniosek, w szczególności, jeżeli dochód tej osoby nie jest większy niż kwoty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622 i 1690).

• Osoba ubiegająca się o zwolnienie z całości lub części opłaty za egzaminy eksternistyczne, które zamierza zdawać w danej sesji egzaminacyjnej, lub za egzamin eksternistyczny zawodowy dołącza do wniosku dokumenty potwierdzające wysokość dochodów. Dokumenty te składa się odrębnie na każdą sesję egzaminacyjną.

 

  • Wersja do Wydruku