Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Czy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne, mogą ‎przystępować do egzaminu?

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminów eksternistycznych – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przystępują do egzaminów eksternistycznych w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich nie pełnosprawności, na podstawie zaświadczenia potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji wydanego przez lekarza przysługuje osobom:‎

  • niewidomym,
  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością ruchową,
  • z afazją,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • chorym lub niepełnosprawnym czasowo, w tym czasowo niesprawnym ruchowo.

• Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎ Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb osób
i podaje go do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia
1 września roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne.

• Osoba ubiegająca się o dostosowanie warunków i formy egzaminu do rodzaju ‎niepełnosprawności wraz z wnioskiem o dopuszczenie
do egzaminów eksternistycznych składa zaświadczenie lekarskie potwierdzające ‎występowanie dysfunkcji.‎

• Na podstawie zaświadczenia oraz komunikatu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub upoważniona przez niego osoba wskazują sposób lub sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu eksternistycznego do potrzeb przystępującej do tego egzaminu.

  • Wersja do Wydruku