Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


W jaki sposób okręgowe komisje egzaminacyjne dokumentują proces zdawania egzaminów eksternistycznych?

• Okręgowa komisja egzaminacyjna zakłada dla każdej osoby dopuszczonej do egzaminów eksternistycznych, indywidualny protokół egzaminów eksternistycznych, prowadzony w postaci elektronicznej.

• Indywidualny protokół egzaminów eksternistycznych zdającego drukuje się po zdaniu przez zdającego egzaminów eksternistycznych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania danego typu szkoły dla dorosłych, a w przypadku egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio dla branżowej szkoły I stopnia albo branżowej szkoły II stopnia – ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Wydrukowany protokół podpisuje i opatruje datą dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

• Okręgowa komisja egzaminacyjna wydaje zdającemu, na jego wniosek, odpis indywidualnego protokołu egzaminów eksternistycznych.

• Indywidualny protokół egzaminów eksternistycznych zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko osoby dopuszczonej do egzaminów eksternistycznych;

2) numer PESEL osoby dopuszczonej do egzaminów eksternistycznych, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) datę dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych;

4) daty przystąpienia do egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych;

5) wyniki egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

  • Wersja do Wydruku