Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


W ilu sesjach należy zdać egzaminy?

• Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych zdaje egzaminy w okresie nie dłuższym niż 3 lata, licząc od terminu rozpoczęcia pierwszej sesji egzaminacyjnej, do której dana osoba została dopuszczona i obejmującym nie więcej niż sześć sesji egzaminacyjnych.

• W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zdającego, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może przedłużyć okres zdawania egzaminów eksternistycznych o dwie sesje egzaminacyjne.

• Osoba, która nie zdała wszystkich egzaminów eksternistycznych z zakresu wybranego typu szkoły w przewidzianym okresie ma prawo ponownie ubiegać się o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych.

• W tym celu przesyła do OKE w Krakowie:

1)wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych,

2)wniosek o zaliczenie zdanych egzaminów.

  • Wersja do Wydruku