Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Czy zdane egzaminy „tracą ważność”?

• Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek osoby, która w okresie nie dłuższym niż 3 lata od upływu okresu, o którym mowa w ust. 1, ponownie ubiega się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania danego typu szkoły dla dorosłych lub z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio dla branżowej szkoły I stopnia albo branżowej szkoły II stopnia, zalicza tej osobie egzaminy eksternistyczne z danych zajęć edukacyjnych zdane w okresie, o którym mowa w ust. 1.4.

• W przypadku zaliczenia poprzednio zdanego egzaminu eksternistycznego w indywidualnym protokole egzaminów eksternistycznych jako ocenę
z egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych wpisuje się ocenę uzyskaną z poprzednio zdanego egzaminu eksternistycznego.

  • Wersja do Wydruku