Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego

Dyrektor CKE wydał 20 maja 2020 r. aktualizację do komunikatu z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 r. Informujemy również o zmianach w sposobie organizacji egzaminów w roku szkolnym 2019/2020. Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Komunikat dyrektora CKE

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin maturalny

Deklaracja przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego - dotyczy ona absolwenta, który:

1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

- termin złożenia: do 25 maja 2020 r.