Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Konferencje szkoleniowe z organizacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w sesji 2019 r.

Wersja do Wydruku

Zgodnie z § 14 ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r., poz. 1512) i § 15 ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223), przekazujemy harmonogram konferencji szkoleniowych dla Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących zespołów egzaminacyjnych szkół, w których będą przeprowadzane egzaminy ósmoklasisty i egzaminy gimnazjalne.

Tematem szkolenia będzie organizacja i przeprowadzenie egzaminów w roku szkolnym 2018/2019.

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Materiały dla szkół podstawowych przeprowadzających dobrowolny próbny egzamin ósmoklasisty

Wersja do Wydruku
Aktualności

Informujemy, że arkusze do dobrowolnego, próbnego egzaminu ósmoklasisty zostały umieszczone do pobrania w systemie SIOEO w zakładce Materiały w profilu Dyrektora Podmiotu.

Dni organizacji egzaminu zostały wyznaczone na 18, 19 i 20 grudnia 2018 r. Do tego czasu materiały egzaminacyjne powinny być udostępnione tylko osobom upoważnionym przez dyrektora szkoły i być chronione przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Link do wcześniejszego komunikatu Dyrektora CKE na temat próbnego egzaminu ósmoklasisty:

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty w grudniu br.