Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Zaproszenie do współpracy

Specjalista w Wydziale Egzaminów Zawodowych

Miejsce pracy:

  • OKE Kraków, os. Szkolne 37, Kraków

Opis stanowiska:

  • koordynowanie pracy zespołów opracowujących propozycje zadań egzaminacyjnych,
  • prowadzenie i weryfikowanie dokumentacji związanej z procesem koordynowania pracy zespołów autorskich.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe,
  • zdolności analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
  • biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Office.

Wskazane:

  • doświadczenie w zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych,
  • doświadczenie w zakresie konstruowania propozycji zadań egzaminacyjnych do egzaminu zawodowego,
  • ukończona forma doskonalenia z zakresu pomiaru dydaktycznego,
  • posiadany stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie (w perspektywie etat),
  • przyjazną atmosferę w zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów osobiście lub listownie na adres:

  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
  • Kadry – oferta pracy
  • os. Szkolne 37, 31-976 Kraków

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

w terminie do 10 września 2021 r.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji".

Oferty, które nie będą zawierały tej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie
w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe, wynikający z treści artykułu 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.), informujemy:

  • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, adres:
   os. Szkolne 37 31-978 Kraków, NIP 677-210-86-05, Regon 351621397, telefon: 12 68 32 101, e-mail: oke@oke.krakow.pl
  • 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez OKE można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@oke.krakow.pl
  • 3. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowanie rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  • 4. Pozyskane od Pana/Pani dane będą usunięte po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
  • 5. Dane osobowe nie będą profilowane i w zakresie podejmowania decyzji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  • 6. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a odmowa podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
  • 8. Zgodnie z art. 21 ust. 4 cytowanego rozporządzenia informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 • Wersja do Wydruku