Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Termin dodatkowy egzaminu PP 2019

Formuła 2019

Wniosek o przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym może złożyć:

który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym:

Wniosek wraz z załącznikami (Należy dołączyć oryginały dokumentów lub skany dokumentów lub kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem) dokumentującymi przyczynę nieprzystąpienia lub przerwania egzaminu uczeń lub słuchacz, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – jego rodzice, składa do dyrektora szkoły, do której uczeń lub słuchacz uczęszcza, nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym.

Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Informuje też dyrektora OKE o miejscu egzaminu zdającego, przy ewentualnej zgodzie na termin dodatkowy dla tego zdającego.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania i przekazuje informacje o wyniku rozstrzygnięcia dyrektorowi szkoły.

Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z uczniem lub słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – z jego rodzicami.

  • Wersja do Wydruku