Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Egzamin maturalny - rok szkolny 2023/2024

FORMUŁA 2023
 • Pracownia egzaminu maturalnego
 • 12 68 32 170 – 176
 • 12 68 32 149
 • Pracownia języków obcych
 • 12 68 32 178
 • 12 68 32 165, 167, 168

Opis załączników

Nr

załącznika

Opis
1a
Deklaracja
A
Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej, tj. dla:

 1. ucznia 4-letniego LO (Formuła 2023)
 2. ucznia szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego LO (Formuła 2023)
 3. ucznia 5-letniego technikum (Formuła 2023)
 4. ucznia branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej (Formuła 2023)
 5. absolwenta LO ukończone eksternistycznie lub plan ukończenia LO eksternistycznie w 2024 r. (Formuła 2023)
 6. szkoła ukończona za granicą (bez uprawnień do studiowania w Polsce) (Formuła 2023)
 7. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2023)
 8. absolwenta 3-letniego LO (Formuła 2015)
 9. absolwenta szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO (Formuła 2015)
 10. absolwenta 4-letniego technikum (Formuła 2015)
 11. ucznia oraz absolwenta branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum (Formuła 2015)
 12. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2015)

liceum uzupełniające, liceum profilowane, technikum uzupełniające dla młodzieży (po 2005 r.) (Formuła 2015).

1b
Deklaracja
B
Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, tj. dla:

 1. absolwenta 4-letniego LO, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana (Formuła 2023)
 2. absolwenta 3-letniego LO lub szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO, 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2022/2023 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)
 3. absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (Formuła 2015)
 4. absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie (Formuła 2015)
 5. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła została zlikwidowana, (Formuła 2023)
 6. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)
 7. osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia 3-letniego LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (Formuła 2015)
 8. osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia 4-letniego LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (Formuła 2023)

osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (Formuła 2023 – jeżeli przystępuje do egzaminu po raz pierwszy; Formuła 2015 – jeżeli przystępuje do egzaminu w Formule 2015 po raz kolejny).

1c
Deklaracja
C
Deklaracja dla zdającego – obywatela Ukrainy, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej (ukończonej w Polsce)
2Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
3bWniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła dla osoby, która składa deklarację do dyrektora OKE
5aWniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego
5bWniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady
5cInformacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego
6Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
7Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym
21bWniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień
21dZgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia
22aZastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu
22cZgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu maturalnego
25aWniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej
25bWniosek o weryfikację sumy punktów
25cOdwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
26Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny
27Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca
30Informacja o egzaminie maturalnym w 2024 r. dla zdających – obywateli Ukrainy
 • Wersja do Wydruku