Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Druki do organizacji i przeprowadzenia egzaminu zawodowego - 2019

Formuła 2019 - kwalifikacje trzyliterowe

Wniosek dyrektora szkoły o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego w sposób nieujęty w komunikacie dyrektora CKE zał. 4
Informacja o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu – w przypadku ucznia (słuchacza) lub absolwenta, który ukończył szkołę w roku, w którym przeprowadzany jest egzamin zał. 4a
Informacja o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu – w przypadku absolwenta z lat wcześniejszych zał. 4b
Informacja o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu – w przypadku zdającego, któremu dostosowanie wskazuje dyrektor oke zał. 4c
Powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zał. 5
Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu zawodowego, w tym zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu zał. 5a
Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego, w tym zespołów nadzorujących przebieg części praktycznej egzaminu zał. 5b
Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu części egzaminu zał. 7
Upoważnienie do odbioru i dostępu do materiałów egzaminacyjnych zał. 14
Informacja dyrektora szkoły o przeprowadzeniu części praktycznej egzaminu w miejscu, w którym uczniowie/słuchacze szkoły odbywali praktyczną naukę zawodu zał. 15
Informacja dyrektora szkoły/podmiotu prowadzącego KKZ o przeprowadzeniu części pisemnej lub części praktycznej w innym miejscu niż szkoła lub ten podmiot zał. 16
Wewnętrzny harmonogram części pisemnej / części praktycznej egzaminu zał. 17
Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych zał. 18
Opis zdarzenia druk 32
Rozliczenie noclegów egzaminatorów w ośrodku egzaminacyjnym druk 36
Rozliczenie kosztów surowców/materiałów zakupionych na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie druk 37
Specyfikacja zawartości przesyłki do OKE w Krakowie (część praktyczna) - model zadania W i WK druk 38b
Specyfikacja zawartości przesyłki do OKE w Krakowie (część praktyczna) - model zadania D i DK druk 38c
  • Wersja do Wydruku