Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Informacje i druki dot. dostosowania warunków 2015/2016

 

Informacje

Ważność opinii wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Zgodnie z par. 4. 1. rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

W przepisach końcowych w par. 80 rozporządzenia MEN z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego uzupełniono, że opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydane na podstawie par 6a rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) zachowują ważność i mogą być podstawą dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy.

Zgodnie z przepisami § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DzU 2015 r., poz. 843) na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia może być wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Wniosek wraz z uzasadnieniem należy złożyć do dyrektora szkoły, który – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej – przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradnio specjalistycznej, i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.

Sprzężone niepełnosprawności

O niepełnosprawnościach sprzężonych mówimy, gdy u zdającego niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, występuje co najmniej jeszcze jedna z wymienionych niepełnosprawności.

Druki

Publikacje:

 

 

 

 

Zwolnienie z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu:

 

 

Informacji o sposobie rekrutowania uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminów zewnętrznych do szkół wyższego szczebla należy szukać w komunikatach Kuratorów Oświaty dotyczących terminów rekrutacji na dany rok szkolny do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych, określenia terminów składania dokumentów, potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów oraz zasad rekrutacji

  • Ostatnia Aktualizacja: piątek, 09-09-2016 godz. 13:06  
  • Odsłon: 5,791 Wersja do Wydruku