Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Konferencje szkoleniowe z organizacji egzaminu ósmoklasisty w sesji 2020 r.

Wersja do Wydruku

Zgodnie z § 14 ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r., poz. 1512) przekazujemy harmonogram konferencji szkoleniowych dla Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących zespołów egzaminacyjnych szkół, w których będą przeprowadzane egzaminy ósmoklasisty.

Tematem szkolenia będzie organizacja i przeprowadzenie egzaminów w roku szkolnym 2019/2020.

Harmonogram konferencji

Zaproszenie do udziału w XXVI Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

Wersja do Wydruku
Nagłówek XXVI KKDE

Szanowni Państwo,

zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, doradców metodycznych, konsultantów placówek doskonalenia, pracowników uczelni i instytucji prowadzących badania oświatowe do wymiany doświadczeń. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 17-19 września 2020 roku. Tematem przewodnim XXVI Konferencji jest Rola społeczna diagnostyki edukacyjnej, a w tym m.in:

  1. Wewnątrzszkolne diagnozy edukacyjne – refleksje i zastosowania
  2. Regionalne i krajowe diagnozy edukacyjne
  3. Diagnozy edukacyjne w pracy zawodowej i uczeniu się przez całe życie
  4. Międzynarodowe badania edukacyjne
  5. Inne tematy z zakresu diagnostyki edukacyjnej
Szczegółowe rozwinięcie zagadnień przedstawiono w plikach poniżej. Bieżące informacje o konferencji będą podawane na stronie www.ptde.org

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw przedszkola i szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Alicante

Wersja do Wydruku

Uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw przedszkola i szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Alicante. Konkurs jest organizowany w związku z ogłoszoną przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich procedurą rekrutacji na ww. stanowisko.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w poniższym załączniku (pdf):
Ogłoszenie o konkursie - MEN - Alicante

Informacja o opłacie za egzamin maturalny

Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Poniższa informacja jest kierowana do absolwentów szkół z województwa lubelskiego, małopolskiego
i podkarpackiego.

Absolwenci z innych województw wnoszą opłatę za egzamin na konta macierzystych OKE.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić na konto
OKE w Krakowie w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r.

Dane do przelewu:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
46 1010 1270 0021 0522 3100 0000
W tytule wpłaty należy wpisać informacje:

  •  Egzamin, którego dotyczy opłata: np. Egzamin maturalny
  • Imię, nazwisko i nr PESEL zdającego: np. Jan Kowalski, PESEL 83011423192
  • Nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata: np.  Matematyka podstawowa, polski rozszerzony

Brak informacji w tytule wpłaty może spowodować, że opłata nie zostanie zarejestrowana.

Dowód wniesienia opłaty należy dostarczyć do OKE w Krakowie (osobiście lub pocztą tradycyjną). Kopię dowodu wniesienia opłaty należy również przedłożyć w szkole.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie wysyła potwierdzenia dokonania wpłaty.

W przypadku wątpliwości czy zdający musi wnieść opłatę należy sprawdzić to w Kalkulatorze, który znajduje się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie lub pod numerami telefonów: 12 68 32 155, 156, 158.

Brak opłaty za egzamin maturalny uniemożliwia przystąpienie do tego egzaminu.

Uwaga! Opłata stanowi dochód budżetu państwa i nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

 

Wesołych Świąt

Wersja do Wydruku

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzą

– dyrekcja i pracownicy OKE