Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II)

Wersja do Wydruku

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II)

Ogłoszenie o konkursie

Wzór załącznika z oświadczeniem do pobrania

Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Departament Współpracy Międzynarodowej, ul. Wspólna 1/3, 00–529 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej Luksemburg II”.

 

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie

Wersja do Wydruku

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie, którzy ukończyli szkoły w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim.

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu oraz
2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

„Kolejny raz”, oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 7 marca 2023 r. na rachunek bankowy wskazany przez OKE.

Test diagnostyczny EM 2023 - grudzień 2022

Wersja do Wydruku

Aktualizacja harmonogramu testu diagnostycznego (wprowadza się zmiany dotyczące terminu przeprowadzania testu diagnostycznego z geografii na poziomie rozszerzonym oraz fizyki na poziomie rozszerzonym)

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca drugiego testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego egzaminu maturalnego)

Arkusze egzaminacyjne - Test diagnostyczny - grudzień 2022