Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Komunikaty i informacje CKE dotyczące egzaminów w 2023 r.

Wersja do Wydruku

19 sierpnia 2022 r. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikował harmonogram egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 oraz pozostałe komunikaty dotyczące organizacji egzaminów, dostosowań warunków na egzaminach. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

Wersja do Wydruku
  1. Egzamin maturalny w sesji poprawkowej, w części pisemnej obędzie się 23 sierpnia 2022 r.o godzinie 9:00.

  2. Absolwenci przystępują do egzaminu w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.

  3. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w sesji głównej.

  4. Wyniki egzaminu będą dostępne w dniu 9 września br. w serwisie ZIU. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

  5. Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 9 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

  6. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.

Informacje dla zdających w sprawie egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Wersja do Wydruku

Informujemy, że w 2022 r. do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić zdający, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że:

  1. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz

  2. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony*.