Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Informatory z zakresu egzaminów eksternistycznych

Zgodnie z art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z  późn. zm.) do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy mi między innymi opracowywanie, we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, a w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie również z ministrami właściwymi dla zawodów, oraz ogłaszanie, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, informatorów zawierających w szczególności przykładowe pytania i zadania, wraz z rozwiązaniami, jakie mogą wystąpić na sprawdzianie i egzaminach.

Informatory zawierające przykładowe pytania i zadania, wraz z rozwiązaniami, jakie  mogą wystąpić na egzaminach eksternistycznych i egzaminach eksternistycznych zawodowych będą tak jak dotychczas, ogłaszane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjne i Okręgowej Komisji egzaminacyjne w Krakowie.

W związku z obowiązkiem ogłaszania informatora przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż do dnia 31 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane egzaminu eksternistyczne (§6 rozporządzenia) wprowadzono  przepisy przejściowe, zgodnie z którymi:


Informatory dotyczące egzaminów eksternistycznych wydane zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. Nr 179, poz.1273):

1. z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych obowiązujące od roku 2016:

2. z zakresu szkoły podstawowej ośmioklasowej dla dorosłych obowiązujące od sesji jesiennej w 2019 roku:

3. z zakresu gimnazjum obowiązujace od roku 2013 :

3. z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych obowiązujące od roku 2016:

4. z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej obowiązujące od roku 2013 :

5. z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia obowiązujące od sesji jesiennej w 2020 r.

  • Wersja do Wydruku